середа, 1 листопада 2017 р.

«Використання ігрових форм роботи для формування орфографічних навичок на початковому етапі навчання англійської мови»

Гра – це іскра, що розпалює вогонь кмітливості і допитливості.
        В.О. Сухомлинський
Як і для будь – якої іншої справи, для вивчення англійської мови дитині потрібна позитивна мотивація – тобто бажання займатися, потреба у цьому, інтерес. Без неї усі зусилля батьків чи вчителів будуть приречені на невдачу: дитина або не вчитиметься, або вчитиметься  лише для того, щоб не карали, внаслідок чого знання будуть поверхневими.
Головним для мене є не втратити початкову мотивацію, а, навпаки, всіляко її підсилювати. Один із способів – «навчати граючись». Бо гра – це спосіб життя і діяльності дитини. Гратися – це завжди весело й цікаво. Під час гри дитина позасвідомо, без напруження засвоює й закріплює надзвичайно багато інформації. Останнім часом дедалі більшого поширення набуває метод позасвідомого вивчення іноземних мов – метод так званого «25-го кадру», за яким інформація подається часто, але ненав’язливо і, між іншим, майже непомітно для свідомості. Гра створює подібні умови, коли іноземні слова, літери, правила читання, звороти засвоюються мимоволі за рахунок частого повторення в той час, коли дитина захоплена власне процесом гри.
Ще К.Д. Ушинський радив включати елементи цікавості, ігрові моменти в серйозну навчальну працю учнів для того, щоб процес пізнання був продуктивнішим.
З допомогою гри розвивається інтерес до іноземної мови та відбувається перше зіткнення з мовним світом іншої країни. З допомогою гри легше зосередити увагу учнів, залучити їх до активної роботи. Це пов’язано з психологічними особливостями дитячого організму.
Сучасною стратегічною метою вивчення англійської мови у початкових класах є формування іншомовної комунікативної компетентності. Ця мета обумовлена як соціальним запитом суспільства щодо мовної освіти громадян, так і реальністю її досягнення учнями у конкретних умовах навчання. Іншомовна комунікативна компетентність передбачає навчання письму. Уміння писати має на меті здатність учнів початкової школи письмово передавати інформацію відповідно до мети, завдань спілкування залежно від призначення повідомлення.
Проблема формування навичок письма молодших школярів завжди актуальна. У першому класі їх необхідно сформувати, а у наступних вдосконалювати.
В англійській мові значну частку становить традиційний принцип написання слів. Важливо пам’ятати і враховувати ці принципи при навчанні орфографії англійської мови.
Формування орфографічних навичок на відміну від каліграфічних, триває весь період навчання в школі паралельно з накопиченням лексичного запасу.
Навчання орфографії має на меті, по-перше, оволодіння звуко-буквеними та букво-звуковими відповідностями, по-друге, написання слів відповідно до правил орфографії англійської мови.

Головною запорукою успішного формування орфографічної навички є систематична організація тренувальних вправ, які я намагаюсь проводити в ігровій формі.
Для засвоєння орфографії слів, розвитку та вдосконалення орфографічних навичок  використовуються  такі ігри, як «Назви ці літери», «Які літери пропущено?», «Ланцюжок зі слів», «Склади це слово», «Хто складе більше слів?», «Запиши ці слова».
На початковому ступені навчання необхідно закласти міцні основи графічних та орфографічних навичок, що забезпечить учнями можливість використання письма на подальших ступенях. Коли учні навчаться писати швидко і правильно, іншомовне письмо допомагатиме їм у навчанні, а не гальмуватиме його. Успішний розвиток мовленнєвих умінь письма зумовлюється якістю сформованих навичок техніки письма, а для цього на кожному уроці англійської мови необхідно регулярно виконувати письмові вправи. У домашньому завданні також має бути наявна хоча б одна письмова вправа.
У своїй педагогічній діяльності я намагаюся знайти найцікавіші, найдоступніші методи та  прийоми організації роботи учнів, що сприяє глибшому, міцнішому засвоєнню матеріалу, а також викликає у дітей інтерес до англійської мови, бажання її вивчати.
Я вважаю, що вчитель не повинен зупинятися на досягнутому, він завжди має бути у пошуку, дбати про те, щоб учні хотіли йти до нього на урок, бажали зустрічі з новим, прекрасним, невідомим, щоб кожен урок приносив їм радість, був для них маленьким святом.

Орфографічні ігри
·        Гра «Назви ці літери»
  Мета: засвоєння орфографії слів, повторення літер.
      Учитель заздалегідь готує список слів, важких для написання. Ці слова мають бути відомими учням.
       Клас ділиться на дві – три команди. Учитель говорить слово, і перший учень першої команди повинен назвати літери цього слова. Далі учитель називає інше слово першому учневі другої команди, потім – першому учневі третьої команди, далі – другому учневі першої команди і т. д. За кожну правильну відповідь ко-манда дістає очко.
·        Гра «Які літери пропущено?»
  Мета: розвиток орфографічних навичок, повторення алфавіту.
      Учитель показує двом – трьом командам учнів по черзі картки з написаними на них словами, в яких пропущено одну – дві літери ( c_ t, pe _ _il, _il, h_us_). Учні відповідної команди спочатку повинні назвати пропущені літери, а потім ціле слово. За кожну правильну відповідь команді зараховується очко.
·        Гра «Ланцюжок із слів»
  Мета: повторення орфографії слів, алфавіту.
      Учні стають біля своїх парт. Перший учень лівого ряду говорить яке-небудь слово і називає літери цього слова по порядку. Учень, який стоїть за ним, гово-рить слово на ту літеру, якою закінчується попереднє слово, і також називає літе-ри цього слова і т. д. Учень, який не може сказати слово чи неправильно його на-зиває, сідає за парту, тобто вибуває з гри. Гра ведеться доти, доки не залишиться стояти один учень. Він і стає переможцем.
·        Гра «Хто складе більше слів?»
Мета: повторення вивчених слів, практика в їх написанні.
    Учитель пише на дошці яке-небудь довге слово. Учням дається завдання напи-сати з цих самих літер стільки слів, скільки зможуть. Кожну літеру можна напи-сати лише стільки разів, скільки її вжито у запропонованому слові. Не дозволя-ється писати власні імена та іменники у множині.
    Учні працюють протягом п’яти хвилин, тримаючи списки своїх слів у секреті від інших. Далі вони по черзі читають написані слова, а інші викреслюють із сво-їх списків слова, що вже називалися. Виграє той, у кого залишиться найбільше не закреслених слів.
·        Гра «Переплутані букви»
 Мета:  розвиток орфографічних навичок.
     Учитель готує список слів з неправильно розташованими літерами. Він тира-жує цей список за кількістю учнів у класі. Кожен учень, отримавши такий спи-сок, за три хвилини повинен відгадати стільки слів, скільки зможе, і записати їх
поряд з відповідними наборами літер. Виграє той, хто відгадав і правильно запи-сав найбільше слів.
·        Гра «Подивись, запам’ятай і запиши»
 Мета: повторення назв предметів, розвиток орфографічних навичок.
     Учитель готує 6-8 маленьких предметів або малюнків предметів, назви яких учні вже знають. На початку гри він розкладає ці предмети (малюнки) на столі і дає можливість усім учням дивитися на них протягом 20 секунд. Потім він закриває стіл папером або скатертиною і пропонує учням записати назви предметів, які вони запам’ятали. Після цього учитель запитує в кожного, скільки записано слів. Далі він знімає зі столу папір або скатертину і пропонує учням порівняти те, що вони записали, з фактичною наявністю предметів (малюнків). Хто найбільше запам’ятав предметів і правильно записав їхні назви, стає переможцем.
·        Гра «Невидимі слова»
  Мета: розвиток орфографічних навичок.
    Учитель вибирає ведучого. Його завдання – написати слово, але пише він його рукою в повітрі. Завдання решти учнів – записати слово в зошитах правильно. Виграє той, хто правильно записав усі слова.
·        Гра «Запам’ятай слова»
  Мета: формування навичок орфографічної пам’яті.
     Учитель пише на дошці слова, відомі учням. Пропонує їм уважно подивитися на них протягом певного часу. Потім учитель закриває слова і дає завдання учням записати в зошити ті слова, в яких є певна літера чи буквосполучення. Виграє той, хто запише правильно найбільше слів.
·        Гра «Буквена драбина»
  Мета: розвиток орфографічних навичок.
      Учитель пише на дошці коротке слово. Учні повинні написати під ним ще одне слово, яке довше від даного на одну літеру. Дозволено змінювати  в кожному наступному слові будь-які літери, крім першої. Переможцем стає той, хто написав найбільше слів. Наприклад:
Me
Man
Moon
Month
Mother
Morning.
·        Гра «Підбери слова»
  Мета: розвиток орфографічних навичок.
     Клас ділиться на 2-3 команди. Учитель називає будь-яку літеру та її порядковий номер у слові. Наприклад: Letter “I” is the second in the word. Кожна команда отримує свою літеру. Учні по черзі згадують і пишуть на дошці слова, в яких ця літера стоїть другою. За кожне слово команда отримує один бал. Наприклад:
   Kite, site, mine, pine, line.
   Перемагає та команда, яка напише більше слів.
·        Гра «З двох – третє»
  Мета: розвиток словотворчих та орфографічних навичок.

      Учитель підбирає для гри складні іменники, які складаються з двох частин, кожна з яких може бути самостійним словом. Частинки цих слів пишуться на аркушах паперу та роздаються учасникам гри. Кожен учень повинен відшукати собі партнера, у якого на аркуші написана друга частина слова. Перемагає та пара, яка зробить це швидше за всіх.

понеділок, 7 листопада 2016 р.

Тренінги з методики викладання англійської мови


В рамках програми, організованої Британською Радою та громадською організацією GoGlobal, на базі районного методкабінету відділу освіти Бершадської РДА в жовтні та в листопаді було проведено 7 каскадних тренінгів з методики викладання англійської мови. Ці заняття організовані тренером Британської Ради Каритник Інною Григорівною для 20 вчителівБершадського району.

четвер, 25 серпня 2016 р.

Оновлена програма з «Іноземних мов»:

КОРОТКИЙ ОПИС КЛЮЧОВИХ ЗМІН
1. Запровадження ввідного усного курсу у першому півріччі 1-го класу.
2. Суттєве спрощення вимог до письма у другому півріччі 1-го класу, уточнення щодо використання напівдрукованого шрифту.
3. Скорочення обсягів висловлювань у мовленнєвій компетенції «Говоріння» та обсягів письмових повідомлень у мовленнєвій компетенції «Письмо», з 1-го по 4-ий клас.

вівторок, 15 березня 2016 р.

Тиждень англійської мови на початковій школі

Тиждень англійської мови на початковій школі

Підсумки  тижня англійської мови
в Бершадській ЗОШ І – ІІІ ступенів № 3
з 15.02. по 19.02.2016 н.р.
Вчитель Кирилюк Наталія Юріївна
З метою  підвищення мотивації серед учнів до вивчення іноземної мови в початковій школі проводився тиждень англійської мови з 15. 02 по 19. 02 2016 року. В рамках тижня іноземних мов відбувалися такі заходи:
·Музичні перерви
·Виставка «Англійська мова в повсякденному житті»
·Перегляд  відео “Great Britain”.
·Розв’язування кросвордів, ребусів.
·Конкурс на визначення найкращих зошитів.
·Перегляд мультфільму англійською мовою.
·Участь у Всеукраїнському конкурсі «Pazzle». (Конкурс знавців англійської мови).
·Конкурс малюнка «Моя улюблена англійська літера».
·Виставка в бібліотеці книг англійською мовою.
·Усний  журнал для молодших школярів « Подорожуємо Англією».
·Нагородження учасників тижня англійської мови.

З метою розвитку фонематичного слуху, навичок аудіювання та вдосконалення знань проводились музичні перерви в 1-2 класах. Під час перерв діти закріпили слова та рухи вивчених пісень та розучували нові.

Дорогі Жінки! Прийміть найщиріші вітання з 8 Березня!

Дорогі Жінки! Прийміть найщиріші вітання з 8 Березня!